ถอดบทเรียน SEP for SDGs : โรงพยาบาลวิถีพอเพียง

หัวใจสำคัญที่จะทำให้ระบบสุขภาพเข้มแข็งและยั่งยืนได้นั้น จะต้องเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดคือ การที่ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเอง ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว และคนในชุมชน ระบบสุขภาพที่สมบูรณ์จึงมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและแวดล้อมด้วยกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
23 มีนาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลถอดบทเรียน SEP for SDGs : โรงพยาบาลวิถีพอเพียง โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Case Study SEP for SDGs Goal 3
หมวดหมู่ การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
คำสำคัญ ระบบสุขภาพ สุขภาพดี หลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลวิถีพอเพียง
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 130001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0101 SDG0204 SDG0304 SDG0308 SDG0309 SDG1202
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้านโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล เมตตา ราศรีจันทร์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล metta@nesdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : พลังชุมชนฟื้นฟูผืนป่า 3 recent views
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ ชุมชนบ้านห้วย จังหวัดน่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 4 recent views
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ภายใต้หลักการพัฒนา...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืน 7 recent views
ชุมชนบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน โดยใช้วิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เกิดเป็นโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : กองทุนสวัสดิการชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ 4 recent views
สวัสดิการชุมชน เริ่มต้นจากการทำกองทุนวันละบาท...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.