ถอดบทเรียน SEP for SDGs : โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

บ้านโป่งไฮและบ้านนาโต่ ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นหมู่บ้านชายแถนถิ่นทุรกันดาร ฐานะยากจน ไม่มีหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ขึ้น เพื่อสอนหนังสือและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการและรับประทานอาหารไม่เพียงพอ โดยเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมทำการเกษตรในโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนโภชนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่เพาะปลูกในโรงเรียนมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
23 มีนาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลถอดบทเรียน SEP for SDGs : โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Case Study SEP for SDGs Goal 2
หมวดหมู่ การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แท็ค (Tag) ความมั่นคงทางอาหาร ยุติความหิวโหย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 130001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0201
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้านบ้านโป่งไฮ บ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล เมตตา ราศรีจันทร์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล metta@nesdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.