อุตสาหกรรมสาร ฉบับเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565
องค์กร :
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
24 มีนาคม 2566
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลอุตสาหกรรมสาร ฉบับเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) DIPROM e-Journal September-October 2022
หมวดหมู่ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
คำสำคัญ SME ผู้ประกอบการยุคใหม่ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแฟชั่น เทรนด์ แฟชั่น
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 000000
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0803
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายไตรมาส
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล strategy.dip@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 4 recent views
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงสำคัญของประเทศที่สถานการณ์ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเกิดความผันผวน โดยมีปัจจัยมาจากการแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COMID-19...
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รายงานสถานการณ์ MSME ปี 2565 7 recent views
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.