ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติของการสร้างรายได้ และเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญ การขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต และความเข้มแข็งของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้โดยผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ และความรู้สำหรับการรับมือกับการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ผู้ประกอบการทุกระดับเป็นผู้ประกอบการ ยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น