รายงานการประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564

รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอถึงผลการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวลักษณะโครงสร้างการดำเนินงาน รูปแบบลักษณะการดำเนินงาน การวิเคราะห์ความก้าวหน้าของผลที่เกิดขึ้นทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ และระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนฯ การติดตามความก้าวหน้าของแผนฯ การกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับต่อไป ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนาไปพิจารณาจัดทำคำของบประมาณการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างสอดคล้อง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564

องค์กร :
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
23 สิงหาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลรายงานการประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) followshipforchild
หมวดหมู่ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แท็ค (Tag) กรมกิจการเด็กและเยาวชน การประเมิน ความก้าวหน้า เด็กและเยาวชน แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGOther
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ธงชัย มูลพันธ์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล tongchai.m@dcy.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานประจำปี 2564 3 recent views
รายงานการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2563 37 recent views
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 7 recent views
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของชาติ พัฒนานโยบาย...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แผนงาน และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/โครงการนำร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ(แผนงาน/โครงการ) 9 recent views
แผนงาน และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/โครงการนำร่อง/โครงการที่มีการใชง้านที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ)...
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.