รายงานประจำปี 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

รายงานประจำปี 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

องค์กร :
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
10 ตุลาคม 2566
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลรายงานประจำปี 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Annual Report 2022 of the Department of Children and Youth Affairs
หมวดหมู่ ความมั่นคง
คำสำคัญ รายงานประจำปี เด็กและเยาวชน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 200201
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGOther
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นายตฤณ ศรีวงศ์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล trin.s@dcy.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประเมินการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 2564 2 recent views
ผลการประเมินจะเป็นการนำเสนอตามคำถามหลักในการประเมินตามกรอบแนวคิดในการประเมินผล ซึ่งจาแนกได้เป็น 10 ประเด็นดังนี้ 1. การประเมินบริบทและสถานการณ์ที่แผนงานโครงการต้องตอบสนอง 2....
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สรุปสถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 5 recent views
สรุปสถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สรุปข้อมูลเด็กและเยาวชน 2565 2 recent views
สรุปข้อมูลเด็กและเยาวชน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สถานการณ์เด็กและเยวาชน 2565 ไตรมาส 2 1 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 2
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.