การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ความท้าทายต่อระบบสวัสดิการสังคมไทย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 11.6 ล้านคน และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการหารายได้และมีเงินออมต่ำ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ส่งผลให้งบประมาณด้านการจัดสวัสดิการสังคมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอาจกระทบต่อการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต การรับมือกับความเสี่ยงจากงบประมาณดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินการครอบคลุมอย่างเป็นระบบ

องค์กร :
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
26 เมษายน 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ความท้าทายต่อระบบสวัสดิการสังคมไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Increasing elderly : The challenge toward Thailand’s social welfare system
หมวดหมู่ พลังทางสังคม
แท็ค (Tag) ผู้สูงอายุ สวัสดิการสังคม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110501 150201 150202 170001 170101 170201
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0103 SDG010A SDG0308 SDG1004
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม ศูนย์พยากรณ์ทางสังคม
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล fcast.sipd@m-society.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.