สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562

องค์กร :
กรมกิจการผู้สูงอายุ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
17 มีนาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) SITUATION OF THE THAI ELDERLY 2019
หมวดหมู่ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แท็ค (Tag) ผู้สูงอายุ สถานการณ์ผู้สูงอายุ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110501 150202
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0202 SDG1102
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลคลองมหานาค อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางสาวนพวรรณ นวลมณี
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล nop_pa_wan@hotmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 36 recent views
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563
กรมกิจการผู้สูงอายุ
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ความท้าทายต่อระบบสวัสดิการสังคมไทย 18 recent views
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 11.6 ล้านคน และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้โดยสาร และรายได้จากการโดยสารรถไฟ จำแนกตามชั้นการโดยสาร และสถานี เป็น 8 recent views
ผู้โดยสาร และรายได้จากการโดยสารรถไฟ จำแนกตามชั้นการโดยสาร และสถานี เป็นรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามประเด็น สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 1 recent views
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 โดยศึกษาทบทวนเอกสารเกี่ยวกับประเด็นภายใต้มติสมัชชาฯ ทั้ง 5 ประเด็น...
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.