สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563

องค์กร :
กรมกิจการผู้สูงอายุ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
17 มีนาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) SITUATION OF THE THAI ELDERLY 2020
หมวดหมู่ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
คำสำคัญ ผู้สูงอายุ สถานการณ์ผูู้สูงอายุ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110501 150201 150202
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0202 SDG1102
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางสาวนพวรรณ นวลมณี
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล nop_pa_wan@hotmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 1 recent views
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564 7 recent views
กรมกิจการผู้สูงอายุ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน 7 recent views
The research project on “Guidelines for improving the quality of life for the elderly in the local area by using the elderly school as a base” in the responsible areas of...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.