จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)

จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี ทำใ้ห้ชาวประมงประสบปัญหา ตชจับสัตว์น้ำได้น้อยลง ส่งผลให้มีรายได้ลดน้อยลง คุณภาพชีวิตตกต่ำ การนำเรือประมงพื้นบ้านออกไปหาสัตว์น้ำก็ต้องออกไปไกลไม่มีจุดหมายแหล่งสัตว์น้ำที่แน่นอน จึงจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ จึงเป็นกิจกรรมท่ี่มีความสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์น้ำมีพื้นที่หลบซ่อนตัวในช่วงวัยอ่อน รวมถึงชาวประมงมีรายได้จากการจับสัจว์น้ำได้มากขึ้นอย่างเป้นรูปธรรม และช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกทำลาย ไปให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

องค์กร :
กรมประมง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2564
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Create a habitat for marine animals.
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) เกษตรกร
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030002
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0101
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางนฤมล พิริยพล
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล narpiri@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 6 recent views
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผลผลิต :...
กรมปศุสัตว์
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรสัตว์ ปี 2564 52 recent views
เป็นข้อมูลการสำรวจจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรสัตว์ ประจำปี 2564
กรมปศุสัตว์
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 9 recent views
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ภายใต้หลักการพัฒนา...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาลูกเสือจิตสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 9 recent views
การลูกเสือเป็นกระบวนการหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่า“ขบวนการลูกเสือ” (Scout Movement) ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกยอมรับเป็นเอกฉันท์ว่า...
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.