จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

องค์กร :
กรมปศุสัตว์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
18 มิถุนายน 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลจำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ โดยกรมปศุสัตว์
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Numbers of good breeding animal
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) สัตว์พันธุ์ดี
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030601
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0204
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล breeding1@dld.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active

Openness


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.