ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker,1851)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

เพื่อศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) ที่พบทางฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย

องค์กร :
กรมประมง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
24 มีนาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker,1851)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย โดยกรมประมง
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Reproductive Biology of Longtail Tuna (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) Found in the Andaman Sea Coast of Thailand in 2012
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030301
องค์ประกอบ 030301V04
ปัจจัย 030301F0403
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0201
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย ผลงานวิจัยเรื่อง ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker,1851)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง นำข้อมูลจากงานวิจัย เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการโครงการปรับปรุงการทำประมงอวนล้อมจับปลาโอดำ (Golf of Thailand Longtail Tuna Fishery Improvement Project, Tonggol FIP) และนำไปใช้ในการประชุมเตรียมความพร้อมการกำหนดมาตรฐานการจับปลาโอดำในประเทศไทย เพื่อให้สินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงทะเล เข้าสู่กระบวนการรับรองตามมาตรฐาน Marine Stewardship Council (MSC) สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Developmen Goats : SDGs) เพื่อยกระดับการประมงไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ผู้นำไปใช้ประโยชน์ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดพังงา
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
นักวิจัย นางอัญชลีย์ ยะโกะ
อีเมลนักวิจัย anchaleyee@yahoo.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ของประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ดัชนีความสมบูรณ์เพศ 6 recent views
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง และการออกประกาศกรมประมง เรื่องการกำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่
กรมประมง
Fisheries Yield at Landscape Scale in the LMB 5 recent views
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Fisheries Yield at Landscape Scale in the LMB 5 recent views
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
การตรวจติดตามสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ในโรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง 5 recent views
1) เพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื้อน S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกระหว่างกระบวนการผลิตทูน่ากระป๋อง ตั้งแต่หลังนึ่งสุก จนถึงการบรรจุกระป๋อง 2) เพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื้อน S. aureus...
กรมประมง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.