ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรสัตว์ ปี 2564

เป็นข้อมูลการสำรวจจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรสัตว์ ประจำปี 2564

องค์กร :
กรมปศุสัตว์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
18 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรสัตว์ ปี 2564 โดยกรมปศุสัตว์
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Number of farmers and animal populations 2021
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030601
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0203
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล info@dld.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานข้อมูลประชากร และบ้าน ปี 2564 9 recent views
ข้อมูลจำนวนประชากรทั่วประเทศ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรทั่วประเทศ จำนวนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน จำนวนครัวเรือนและขนาด ครัวเรือนเฉลี่ย
การเคหะแห่งชาติ
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 6 recent views
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผลผลิต :...
กรมปศุสัตว์
จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคลจำแนกตามการมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยรายจังหวัด พ.ศ. 2564 7 recent views
ข้อมูลแสดงจำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามการมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยรายจังหวัด พ.ศ.2564
การเคหะแห่งชาติ
รายงานข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน 2563 23 recent views
รายงานข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.