โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า “ยาเสพติด” เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธาน และมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจำนวน 21 ล้านคน และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง และเป็นโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น และคนทุกช่วงวัยทั้งในและนอกระบบการศึกษา การปลุกพลังแผ่นดินและการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อสนองรับพระดำรัสขององค์ประธาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ และสนองพระปณิธาน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ภายใต้แนวคิดการสร้างกระแส “เป็นที่หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน (Generation Y) ในชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสมาชิกเพื่อให้การร่วมมือร่วมใจป้องกันปัญหายาเสพติดมีความต่อเนื่องและยั่งยืน ในรูปแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ และเอกชนในระดับประเทศและระดับพื้นที่

องค์กร :
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
28 มกราคม 2564
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) TO BE NUMBER ONE
หมวดหมู่ ความมั่นคง
แท็ค (Tag) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติด เด็กและเยาวชน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 010001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0305
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล cyc.opp2562@dcy.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.