โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า “ยาเสพติด” เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธาน และมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจำนวน 21 ล้านคน และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง และเป็นโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น และคนทุกช่วงวัยทั้งในและนอกระบบการศึกษา การปลุกพลังแผ่นดินและการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อสนองรับพระดำรัสขององค์ประธาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ และสนองพระปณิธาน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ภายใต้แนวคิดการสร้างกระแส “เป็นที่หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน (Generation Y) ในชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสมาชิกเพื่อให้การร่วมมือร่วมใจป้องกันปัญหายาเสพติดมีความต่อเนื่องและยั่งยืน ในรูปแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ และเอกชนในระดับประเทศและระดับพื้นที่

องค์กร :
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
28 มกราคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.