พบ 1 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
    โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 9 recent views
    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง...
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    12 มกราคม 2564