เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พบ 10 ชุดข้อมูลสำหรับ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: SDGOther"
เรียงโดย
การจัดการฐานข้อมูลเปิดภาครัฐฯ 11 recent views
สำหรับจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    27 พฤศจิกายน 2564
National income 2 recent views
รายได้ประชาชาติ คือการคำนวณผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย และกำไร
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    22 พฤศจิกายน 2564
Gross Domestic Product 4 recent views
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    22 พฤศจิกายน 2564
Gross Domestic Product (Production) 2 recent views
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของทุกๆ การผลิต ในรอบ 1 ปี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    22 พฤศจิกายน 2564
Gross Domestic Product (Expenditure) 1 recent views
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย คือการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและสะสมทุน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสินค้าและบริการที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    22 พฤศจิกายน 2564
Main Accounts 6 recent views
ภาพรวมระบบบัญชีประชาชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    22 พฤศจิกายน 2564
รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 4 recent views
ในปี 2558 ประเทศไทยและสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ ร่วมรับรองวาระการพัฒนายั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 กันยายน 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.