การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ความท้าทายต่อระบบสวัสดิการสังคมไทย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 11.6 ล้านคน และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการหารายได้และมีเงินออมต่ำ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ส่งผลให้งบประมาณด้านการจัดสวัสดิการสังคมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอาจกระทบต่อการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต การรับมือกับความเสี่ยงจากงบประมาณดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินการครอบคลุมอย่างเป็นระบบ

องค์กร :
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
26 เมษายน 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.