ขนาดตัวอักษร ภาษา
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน "ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร ๒๕๖๕"
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน "ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร ๒๕๖๕"
องค์กร :
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
29 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน "ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร ๒๕๖๕" โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) -
หมวดหมู่ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แท็ค (Tag) การเรียนรู้ ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 100001 050003 050101 050102
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0407
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสมุทรสาคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล สรัลพร คำปัญญา
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล culture-skn@hotmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต(Future Skill) เพื่อเตรียม การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว(Disruption) ของ โลกศตวรรษที่ 21 35 recent views
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งในมิติทางสังคมและทางเทคโนโลยี...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายงานการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 3 recent views
การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากร พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสาร สัมภาษณเชิงลึก...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) 5 recent views
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 7 recent views
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment Framework : DQAF) ได้รับการพัฒนา ขึ้นครั้งแรกโดย The International Monetary Fund (IMF)...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.