รายละเอียด

การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง ที่มุ่งเน้นเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร... อ่านต่อ

พบ 4 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมปศุสัตว์

กรองผลลัพธ์