การเกษตร

การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง ที่มุ่งเน้นเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร รวมถึงให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร เพื่อเสริมสร้างให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร มูลค่าการส่งออกของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ มูลค่าการจัดจำหน่ายสินค้า(GI) ที่ขึ้นทะเบียน พื้นที่ทำการเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP พืช พื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดัชนีความผาสุขของเกษตรกรด้านสุขอนามัย มูลค่าการส่งออกเครื่องเทศและสมุนไพร จำนวนตำบลและวิสาหกิจในแต่ละปี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กำไรที่เพิ่มขึ้นของเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ เป็นต้น