ข้อมูลสถิติคนเป้าหมายในระบบ TPMAP รายจังหวัด
องค์กร :
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
22 สิงหาคม 2566
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลข้อมูลสถิติคนเป้าหมายในระบบ TPMAP รายจังหวัด โดยกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) TPMAPtarget2565_province
หมวดหมู่ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0101
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลวัดโสมนัส อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ทัตธน คำสินศักดิ์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล Tatthon@nesdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด 6 recent views
กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น มีโครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลรายจังหวัด 14 recent views
จำนวนบ่อน้ำบาดาล ปริมาณน้ำ และความลึกพัฒนา ของบ่อน้ำบาดาลรายจังหวัด
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.