ขนาดตัวอักษร ภาษา
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด

กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น มีโครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมหลักที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ กิจกรรมหลักที่ 2 : การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 1. การพัฒนาระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 1) รายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Province) 2) รายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนรูปแบบการทำงานที่เน้นการบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ 2. รายงานผลการจัดกิจกรรมสื่อสารเผยแพร่ผลงานของจังหวัดที่ประสบผลสำเร็จ และสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน ของจังหวัด ในรูปแบบต่าง ๆ 3. รายงานสรุปผลการประชุมติดตามการดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด และรายงานผลการพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4. รายงานการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 1. จังหวัดมีการบริหารราชการเชิงบูรณาการ และเป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Province) 2. จังหวัดมีตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามบริบทของพื้นที่ 3. การประเมินจังหวัด มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 1. การพัฒนาระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 1) จำนวนรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Province) 2) จำนวนรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนรูปแบบการทำงานที่เน้นการบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่

องค์กร :
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
9 ธันวาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลโครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) -
หมวดหมู่ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
คำสำคัญ ประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 200401
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1610
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายไตรมาส
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นาย อภิศักดิ์ หัตถะแสน
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล apisak@opdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นายอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 6 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะในชั้นเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 6 recent views
เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 จังหวัดนครราชสีมา...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ระบบการดูแลทางสังคมและการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 2 recent views
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นวัตกรรมสังคมด้านพฤฒพลังในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุใน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 4 recent views
Research project on “Social innovation on the Active Aging of the elderly in the area of responsibility of the Office of Academic Promotion and Support 4”, was created to study...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.