ข้อมูลสถิติของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

ข้อมูลสถิติของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

องค์กร :
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
19 มกราคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลข้อมูลสถิติของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Statistical Data of Office of the National Social Welfare Promotion Act Commission
หมวดหมู่ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แท็ค (Tag) การคุ้มครองทางสังคม การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรอาสาสมัครภาคเอกชน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 150101
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1717
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้าน- ตำบลป้อมปราบ อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ธนัชบูรณ์ อิ่มประไพ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล gorsorkor@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 8 recent views
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment Framework : DQAF) ได้รับการพัฒนา ขึ้นครั้งแรกโดย The International Monetary Fund (IMF)...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถิติการรายงานสถานการณ์ข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 5 recent views
การรายงานสถานการณ์ข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเสริมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ข้อมูลเปิดภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ส. 8 recent views
เป็น Website ข้อมูลสถิติที่เป็นข้อมูลเปิดภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้แก่ ด้านป้องกันยาเสพติด บำบัดรักษายาเสพติด และปราบปรามยาเสพติด (https://data.oncb.go.th)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.