ข้อมูลสถิติของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
องค์กร :
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
12 มกราคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลข้อมูลสถิติของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) [statistics data] welfare protection and quality of life promotion division
หมวดหมู่ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แท็ค (Tag) กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเปาะบาง การคุ้มครองทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย สวัสดิการทางสังคม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 170101 170201
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0103
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลคลองมหานาค อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นายพงษ์ศักดิ์ นาคศรีจันทร์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล wpq13.plan@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.