Social Warning สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง
องค์กร :
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
25 มีนาคม 2567
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลSocial Warning สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Social Warning The situation of the homeless
หมุดหมายที่เกี่ยวข้องหลัก P1313 - ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
เป้าหมายระดับหมุดหมาย P131301 - การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้
หมวดหมู่ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
คำสำคัญ ความเสมอภาค
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 010002
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0103
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายไตรมาส
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางรชธร พูลสิทธิ์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล tpso-4@m-society.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ปี 2565 3 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ปี 2564 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด สสว.5 7 recent views
การจัดทำรายงานการคาดการณ์สถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและ สนับสนุนวิชาการ ๕ (สสว.๕) จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานสถิติการเฝ้าระวังข่าวสารด้านสถานการณ์สังคม ศูนย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 4 recent views
รายงานสถิติการเฝ้าระวังข่าวสารด้านสถานการณ์สังคม ศูนย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนานสังคมและสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามประเภทเนื้อหา พื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.