ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษา

ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 ข้อเสนอ ได้แก่ (1) ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษา เช่น ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้านงบประมาณและทรัพยากร การบริหารจัดการ และการวิจัยและองค์ความรู้ (2) ข้อเสนอ ว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา เช่น ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้านงบประมาณและทรัพยากร การบูรณาการและความร่วมมือ และการบริหารจัดการ (3) ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา เช่น ด้านงบประมาณ ทรัพยากร และกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

องค์กร :
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
30 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Proposal on the role of the State, Local Administrative Organizations and the Private sector in Educational Management
หมวดหมู่ การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 120101
องค์ประกอบ 120101V03
ปัจจัย 120101F0305
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0401
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) การจัดทำ “ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษา” เป็นการศึกษาที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จำเป็นต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย การจัดทำ “ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษา” จะส่งผลให้ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างสมดุลและภาคเอกชนมีสวนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนบรรลุตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นปฏิรูปที่ 1.2
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
นักวิจัย 1. นางสาววัลภา เล็กวัฒนานนท์ 2. นางสาวกรกมล จึงสำราญ 3. นายเอกพล ดวงศรี 4. นางสาวนริศรา ใจคง 5. นางสาวสิริกานต์ แก้วคงทอง 6. นายศัพทสร ทองดี
อีเมลนักวิจัย wanlapax@yahoo.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของสภาเด็กและเยาวชนให้เกิดความเข้มแข็ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 5 recent views
Abstract The research project on “Guidelines for strengthening social networks to support the work of Children and Youth Council to be strong in area of Nakhon Ratchasima...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมในระดับพื้นที่ 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมในระดับพื้นที่ 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566) 2 recent views
สถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.