เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พบ 21 ชุดข้อมูลสำหรับ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: SDG0401"
เรียงโดย
Social Warning ภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    25 มีนาคม 2567
รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย 3 recent views
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ดวยรูปแบบขอสอบอัตนัย...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
รายงานการวิจัยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 1 recent views
รายงานการวิจัยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็นการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับด้านการวัดและประเมินผล...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
จดหมายข่าว (NIETS News) 2 recent views
จดหมายข่าว (NIETS News) เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และให้บริการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ 4 recent views
วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal of National Education Testing and Assessment) เปนวารสารวิชาการที่เผยแพรผลงานของนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) 12 recent views
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
รายงานสมรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี ๒๕๖๓ (IMD 2020) 4 recent views
ศึกษาและรวบรวมเอกสาร/ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยปัจจัยย่อยด้านการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๙...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
รายงานการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 7 recent views
การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากร พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสาร สัมภาษณเชิงลึก...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 3 recent views
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษา 6 recent views
ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 ข้อเสนอ ได้แก่ (1) ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษา เช่น ด้านกฎหมาย กฎ...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
รายงานการวิจัย แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 14 recent views
รายงานการวิจัย แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 62 recent views
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 11 recent views
รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก: ถอดบทเรียนจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 21 recent views
รายงานแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก: ถอดบทเรียนจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ เป็นการถอดบทเรียนการดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
รายงานผลการถอดบทเรียนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE) ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 4 recent views
การถอดบทเรียนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE) ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวคิด เทคนิค...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 recent views
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดนครศรีธรรมราช...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยองและจังหวัดศรีสะเกษ 14 recent views
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยองและจังหวัดศรีสะเกษ...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2564 7 recent views
กระทรวงศึกษาธิการ    5 พฤศจิกายน 2564
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : การศึกษาทางไกล - การสร้างโอกาสทางการศึกษา 2 recent views
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เริ่มต้นจากการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    23 มีนาคม 2564
การรับนักเรียน 1 recent views
โครงการ การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    22 มีนาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.