ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นการแสดงความก้าวหน้าของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ๗๗ จังหวัด ผ่าน ๓ มิติ ๙ ตัวชี้วัดหลัก และ ๓๕ ตัวชี้วัดย่อยที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และผลของการศึกษาและการเรียนรู้ที่แสดงออกเป็นสมรรถนะด้านสุขภาวะ สมรรถนะด้านการเงิน ความเป็นพลเมือง และสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม

องค์กร :
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
30 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Thailand Lifelong Learning Index 2020
หมวดหมู่ การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 120101
องค์ประกอบ 120101V04
ปัจจัย 120101F0406
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0407
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พัฒนาขึ้นตามเจตนารมณ์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อใช้สำหรับการติดตามความก้าวหน้า และขับเคลื่อนประเด็นการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งตอบโจทย์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๑ และ ๑๒
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย ได้ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย ที่ใช้สำหรับการติดตามความก้าวหน้าของการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยผลของการติดตามของดัชนีฯ จะเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับนโยบาย วางแผนการพัฒนาการศึกษาและจัดสรรงบประมาณระดับจังหวัด ในส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีเป้าหมายของพื้นที่
พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
นักวิจัย นางสาวจอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร
อีเมลนักวิจัย Jomhadhyasnidh.b@onec.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานสมรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี ๒๕๖๓ (IMD 2020) 6 recent views
ศึกษาและรวบรวมเอกสาร/ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยปัจจัยย่อยด้านการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๙...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดัชนีการพัฒนาเยาวชนอาเซียน 2 recent views
ดัชนีการพัฒนาเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Development Index: YDI) โดย ASEAN YDI จะถูกใช้เป็นแผนงานนำร่องในการกำหนดนโยบายและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอาเซียน...
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข้อเสนอระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040 11 recent views
การศึกษาวิจัย การออกแบบนโยบายการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040 ได้ดำเนินการศึกษาและสรุปสภาพที่พึงประสงค์ในอนาคตในมิติด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1)...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.