การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานเดือนธันวาคม 2565
องค์กร :
กรมการจัดหางาน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
9 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานเดือนธันวาคม 2565 โดยกรมการจัดหางาน
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Registration of Unemployment Insurancers December 2022
หมวดหมู่ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
คำสำคัญ การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110401
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0803
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นายฐิติกร บุญทอง
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล lmiskill0960@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย รายไตรมาส (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565) 5 recent views
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย รายไตรมาส (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รายงานสถานการณ์ MSME ปี 2565 5 recent views
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.