ขนาดตัวอักษร ภาษา
โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาลูกเสือจิตสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาลูกเสือจิตสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

การลูกเสือเป็นกระบวนการหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่า“ขบวนการลูกเสือ” (Scout Movement) ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกยอมรับเป็นเอกฉันท์ว่า เป็นขบวนการที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวมและชาติบ้านเมืองเป็นอย่างดี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือของชาติในทุกระดับทั่วประเทศโดยตรง ได้ดำเนินการฟื้นฟูกิจการลูกเสือทุกระบบ ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน โดยนำกระบวนการลูกเสือมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย เพื่อสร้างคุณภาพความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพ ของนักเรียนและเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ควบคู่กับการเรียนการสอนในด้านวิชาการ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนโดยใช้กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ สร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบต่อตนเอง และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นตามอุดมการณ์ของลูกเสือ เนตรนารี การบำเพ็ญประโยชน์ การจัดงานชุมนุมลูกเสือ การส่งเสริมให้เยาวชนลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีโอกาสเข้าร่วมงานชุมนุม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ นานาชาติ การนำกระบวนการลูกเสือมาแก้ปัญหาเยาวชนและสังคม โดยสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ติดยาเสพติด เล่นการพนัน รวมทั้งการฟื้นฟูลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ กศน. โดยให้บุคคลากรทางการลูกเสือเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเยาวชน เป็นการกระตุ้นให้เยาวชน บุคคลทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานลูกเสือจังหวัด ค่ายลูกเสือที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางการลูกเสือ และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน

องค์กร :
กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
29 มกราคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลโครงการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาลูกเสือจิตสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) The Paradigm Creating Project for the Scout Public Consciousness Enhancement
หมวดหมู่ ความมั่นคง
แท็ค (Tag) การศึกษา
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 100101
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0407
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล จริยารุจี สุขวิชัย
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล jariyarujee@hotmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.