การต่างประเทศ

การต่างประเทศไทยมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ เพื่อทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในมิติด้านการเมืองและความมั่นคงในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค มีความมั่งคั่งในมิติด้านเศรษฐกิจ ลดมาตรการกีดกันทางการค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย มีความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ มีมาตรฐานสากลในการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศของไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น จำนวนการเยือน/การประชุม/การหารือ/กิจกรรมด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค รวมถึงที่ไทยเป็นประธานหรือเจ้าภาพ จำนวนเอกสาร/ข้อเสนอด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันในการประชุมที่มีนัยสำคัญต่อ อนุภูมิภาค/ภูมิภาค กิจกรรม/การหารือ/การประชุมด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมกับต่างประเทศที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย เป็นต้น