รายละเอียด

การสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง อาทิ แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น... อ่านต่อ

พบ 90 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์