รายละเอียด

การบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เปิดกว้าง มีขีดสมรรถนะสูง เชื่อมโยงและบูรณาการ การดำเนินการได้อย่างไร้รอยต่อ เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ระบบงบประมาณตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ... อ่านต่อ

พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: API

กรองผลลัพธ์