คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 1. ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) 2. เลือกหมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3. เลือกเมนู “E-book”

องค์กร :
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Standard Manual
หมวดหมู่ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
คำสำคัญ การบริการ ข้อมูล คู่มือ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 200002
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1606 SDG1608 SDG160B
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางสาววรรณวิภา แสนกันยา
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล opdc.dla@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง และขับเคลื่อนการดำเนินงานของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ฆณ1211 14 recent views
จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น...
กรมราชทัณฑ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2 recent views
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 1. Facebook “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 2. youtube “DLA Live Learning”
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 7 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฐานข้อมูลเอกสารมาตรฐานที่จัดทำโดยงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ 4 recent views
มาตรฐานข้อมูลเมตาดาตาสำหรับเมืองอัจฉริยะ ในส่วนที่ 1 ระบบจัดการวิดีโอ ส่วนที่ 2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ ระบบรู้จำ ส่วนของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.