การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

การบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เปิดกว้าง มีขีดสมรรถนะสูง เชื่อมโยงและบูรณาการ การดำเนินการได้อย่างไร้รอยต่อ เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ระบบงบประมาณตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ และพัฒนาระบบบุคลากรตลอดจนพัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น ระดับความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนและรูปแบบการบริการประชาชนของแต่ละหน่วยงานของรัฐ จำนวนคู่มือประชาชน จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร พนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ฯลฯ) สถิติการเข้าและออกของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวนโครงการในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จำนวนงบประมาณที่ถูกจัดสรรให้โครงการที่ดำเนินการสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ จำนวนและประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนในการจัดบริหารสาธารณะ จำนวนและประเภทบริการสาธารณะ สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของไทย สถิติการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวนคดีรับเข้าศาลปกครอง จำนวนคดีรับเข้าศาลปกครองสูงสุด จำนวนคดีรับเข้าศาลปกครองชั้นต้น