การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 1. Facebook “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 2. youtube “DLA Live Learning”

องค์กร :
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness

0 out of 5
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Participation channel
หมวดหมู่ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แท็ค (Tag) การมีส่วนร่วม ข้อคิดเห็น ช่องทางแสดงความคิดเห็น
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 010103 210201
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1606 SDG160B SDG1610
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายสัปดาห์
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางสาวฌัฌฌา ภู่เหลือ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล opdc.dla@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.