รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สสว.3

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564 ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑล ภาคกลางตอนล่าง 1 และภาคกลางตอนล่าง 2
ในภาพรวมของสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัด พบว่า อัตราส่วนของเด็ก เยาวชน ลดลงในขณะที่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ครอบครัวมีอัตราการสมรสและการหย่าลดลง ส่วนสถานการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจ สำคัญ ได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง (คนยากจน) และความรุนแรงในครอบครัว

องค์กร :
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
30 สิงหาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สสว.3 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Situation Report of Provincial Cluster in 2021 in Area of ​​responsibility TPSO3
หมวดหมู่ ความมั่นคง
คำสำคัญ ด้านสังคม สถานการณ์ทางสังคม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 150001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1714
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล tpso-3@m-society.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานสถาณการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน 3 recent views
รายงานสถาณการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สสว.3
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานการคาดการณ์สถานการณ์ทางสังคม (สสว.5) ปี 2566 8 recent views
การจัดทำรายงานการคาดการณ์สถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและ สนับสนุนวิชาการ ๕ (สสว.๕) จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด 4 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 4 recent views
รายงานสถานการณ์ความรุนแรงในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.