เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 2 ชุดข้อมูลสำหรับ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: SDG1610"
เรียงโดย
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด 2 recent views
กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น มีโครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    9 ธันวาคม 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2 recent views
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 1. Facebook “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 2. youtube “DLA Live Learning”
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    14 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.