ขนาดตัวอักษร ภาษา
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องศูนย์บริการร่วม และ Line Official Account กรมราชทัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องศูนย์บริการร่วม และ Line Official Account กรมราชทัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

การเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลโดยสำนักงานเลขานุการกรม กรมราชทัณฑ์ ผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) จากผู้ใช้บริการห้องศูนย์บริการร่วมกรมราชทัณฑ์ (Call Center : 02-9672222) และ Line Official Account กรมราชทัณฑ์ (@thaidoc) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 225 คน

จากแบบสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการห้องศูนย์บริการร่วมกรมราชทัณฑ์ (Call Center : 02-9672222) และ Line Official Account กรมราชทัณฑ์ (@thaidoc) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.77 จาก 5 คะแนน และมีค่าความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 95.51

องค์กร :
กรมราชทัณฑ์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
7 ตุลาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องศูนย์บริการร่วม และ Line Official Account กรมราชทัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 โดยกรมราชทัณฑ์
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) The total of satisfaction survey for service recipient Department of Corrections 2022
หมวดหมู่ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
คำสำคัญ กรมราชทัณฑ์ การสำรวจ ความพึงพอใจ ราชทัณฑ์ สำรวจ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 200001 200002
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGOther
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นนทชัย ชวนพันธุ์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล prcorrection@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องศูนย์บริการร่วม และ Line Official Account กรมราชทัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 2 recent views
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ห้องศูนย์บริการร่วม และ Line Official Account) กรมราชทัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น...
กรมราชทัณฑ์
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ (Single Window) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 recent views
การเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลโดยสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริการสารพันทันใจ ผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ (Single Window) ระหว่างวันที่ 1...
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 recent views
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รายงานผลการดำเนินงานระบบเพื่อนครอบครัว ประจำปี 2565 4 recent views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.