ขนาดตัวอักษร ภาษา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม: พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม: พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง

การทำเกษตรกรรมของเกษตรกรในจังหวัดเลย ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยวมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกษตรกรรวมทั้งผู้บริโภคได้รับสารพิษป่วยเป็นโรคต่าง ๆ มีปัญหาสุขภาพตามมาเป็นจำนวนมากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ถูกทำลายจนเสื่อมโทรม ทำให้เกิดภัยพิบัติทางน้ำท่วมดินถล่มหรือฝนแล้ง ทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาตกต่ำและขาดทุน ทำให้เกษตรกรมีภาระหนี้สินมากขึ้นซึ่งจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายจากการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้รับ การรองรับมาตรฐานต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้อง พัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับตนเองเป็นผู้ประกอบการเกษตร สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนจังหวัดเลยได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยทำให้มีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจนทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบันนี้เกษตรกรในตำบลศรีสองรักและตำบลนาโป่ง ได้นำแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์มาทดลองใช้แทนการทำเกษตรเคมี ในแปลงเกษตรเป็นจำนวนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำสวนผักอินทรีย์ การทำสวนผลไม้อินทรีย์ การทำไร่นาอินทรีย์ การทำสวนสมุนไพรอินทรีย์ เป็นต้น ดังนั้น จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ให้ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัดดังกล่าว แต่เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดทำระบบน้ำและระบบโรงเรือนรวมทั้งขาดความรู้และทักษะในการจัดการด้านการตลาด จึงไม่สามารถผลิตสินค้าให้เพียงพอและต่อเนื่องให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อได้ อำเภอเมืองเลยจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น

องค์กร :
กรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
2 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม: พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการปกครอง
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) mueangloeidistrict2565
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ศาสตร์พระราชา เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030101 030201 030401 030601
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0203 SDG020A
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายไตรมาส
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล แพรทอง โชติกวี
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล Mueangloei.district@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติข้อมูลการพัฒนาบุคลากร กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2565 7 recent views
สถิติข้อมูลการพัฒนาบุคลากร กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายงานการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 9 recent views
การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากร พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสาร สัมภาษณเชิงลึก...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถานการณ์เด็กและเยวาชน 2565 ไตรมาส 2 7 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 2
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 1 15 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 1
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.