แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา

เป็นการศึกษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพดังกล่าว

องค์กร :
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
30 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Guidelines for Developing an Internal Quality Assurance System in Schools
หมวดหมู่ การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 120101
องค์ประกอบ 120101V04
ปัจจัย 120101F0401
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0407
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และเกิดการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
นักวิจัย นางสาวณัชชาพัชร์ เจริญทรัพย์
อีเมลนักวิจัย Natchapat.c@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 6 recent views
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment Framework : DQAF) ได้รับการพัฒนา ขึ้นครั้งแรกโดย The International Monetary Fund (IMF)...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน 7 recent views
The research project on “Guidelines for improving the quality of life for the elderly in the local area by using the elderly school as a base” in the responsible areas of...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานการวิจัย แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 8 recent views
รายงานการวิจัย แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับสรุป) 3 recent views
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทำรายงานวิจัย แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับสรุป) ขึ้น...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.