สถิติการประมง

ข้อมูลสถิติที่สําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการประมง ได้ดําเนินการปรับปรุงการนําเสนอตารางสถิติต่างๆ โดยมุ่งเสนอในภาพรวมการประมงไทย และมีข้อมูลย้อนหลังประมาณ 10 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในปัจจุบัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์พอที่จะใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาการประมง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงอื่นๆ ต่อไป

องค์กร :
กรมประมง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.