ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

เป็นตัวชี้วัดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตที่ผลิตได้ต่อหน่วยรายได้ ซึ่งปริมาณการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นเครื่องบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในการผลิตเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นสากลและสื่อถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้นั้นจะเทียบกับหน่วยผลผลิตภาพใหญ่ของประเทศซึ่งคือ “ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) หรือ GDP” โดยถือว่า GDP ซึ่งเปรียบเป็น “รายได้” นั้นคือผลผลิตสุดท้ายของการใช้พลังงาน ในการผลิตผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการใดๆ) ซึ่งทุกประเทศจะมีระบบการเก็บข้อมูลและมีการรายงานค่า GDP ของทุกประเทศ ดังนั้น เมื่อผลผลิตได้เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ (ไม่ได้แยกประเภทของพลังงาน) พลังงานที่ใช้ในการผลิตมาจาก “ปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ” ดังนั้น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่กล่าวถึงในเวทีนานาชาติ คือ สัดส่วนของ “ปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ” ต่อ “GDP” ซึ่งสัดส่วนนี้จะเรียกว่า “Energy Intensity (EI)” Energy Intensity (ktoe/Billion Baht) = Final Energy Consumption (ktoe) GDP CVM reference year 2002 (Billion Baht) โดยที่ : Energy Intensity (ktoe/Billion Baht) = ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท) Final Energy Consumption (ktoe) = การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) GDP CVM reference year 2002 (Billion Baht) หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยใช้วิธีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM : Chain Volume Measures) ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545 (พันล้านบาท)

องค์กร :
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
2 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Energy Intensity
หมวดหมู่ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
คำสำคัญ EI Energy Intensity ความเข้มการใช้พลังงาน พลังงาน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 070001 070203
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1202 SDG1208 SDG120A
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลรองเมือง อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางสาวลักขณา แย้มเพ็ง
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล lakkhana_y@dede.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ 14 recent views
ตามที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนเป็น 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย การผลิตไฟฟ้า การผลิตพลังงานความร้อน...
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แผนงาน และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/โครงการนำร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ(แผนงาน/โครงการ) 3 recent views
แผนงาน และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/โครงการนำร่อง/โครงการที่มีการใชง้านที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ)...
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (ร้อยละของการผลิตพลังงานไฟฟ้า) 8 recent views
ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล เป้าหมายที่ 1 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง...
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 5 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.