สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (ร้อยละของการผลิตพลังงานไฟฟ้า)

ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล เป้าหมายที่ 1 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง ค่าเป้าหมาย ปี 2561 - 2565 : สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 60 มีชุดข้อมูล ดังนี้ (1) ข้อมูลสถิติสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (ร้อยละของการผลิตพลังงานไฟฟ้า GWh) (2) ข้อมูลสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1)

องค์กร :
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
24 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (ร้อยละของการผลิตพลังงานไฟฟ้า) โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Natural gas share in power generation (% in Gwh)
หมวดหมู่ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
แท็ค (Tag) ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 070001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG070A SDG070B SDG0901 SDG1202
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล วัชรินทร์ ยกย่อง
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล watcharin.yog@eppo.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.