สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ

ตามที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนเป็น 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย การผลิตไฟฟ้า การผลิตพลังงานความร้อน และการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยกำหนดเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2580 สามารถวิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้จาก ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน (หน่วย ktoe) หารด้วย ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (หน่วย ktoe) แสดงตัวเลขเป็นร้อยละ

องค์กร :
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
2 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Share of alternative energy consumption in domestic production in terms of electricity, heat, biofuel
หมวดหมู่ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
แท็ค (Tag) พพ. พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก สัดส่วน RE
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 070001 070202
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1201 SDG1202 SDG1208 SDG120A
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลรองเมือง อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางสาวลักขณา แย้มเพ็ง
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล lakkhana_y@dede.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.