แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมฯ ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนทุกระดับที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนวัยแรงงานมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมีงานทำ มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป

องค์กร :
กรมการจัดหางาน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
11 ตุลาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน โดยกรมการจัดหางาน
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) DOE Government Action Plan 2022
หมวดหมู่ อื่น ๆ
คำสำคัญ แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110001 110401 110402 150001 150202 010001 010201 090002 090302
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0805 SDG0806 SDG080B
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล strategy.doe@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 2 recent views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2 recent views
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะเป็นแผนที่กำหนดเป้าหมายสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ...
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.