แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะเป็นแผนที่กำหนดเป้าหมายสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และบรรจุโครงการยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จ โดยหน่วยงานจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อบรรจุเป็นโครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการโดยให้ความสำคัญกับโครงการที่มีลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้นำโครงการตามยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำแผนปฏิบัติราชการไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละหน่วยงาน ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

องค์กร :
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
4 มกราคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness

0 out of 5
มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Government action plan Fiscal Year 2021 of Chaiyaphum Rajabhat University
หมวดหมู่ การพัฒนาการเรียนรู้
แท็ค (Tag) ระบบการศึกษา
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 120101
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0404
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล plan_cpru@hotmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนงานวิจัยพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 5 recent views
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ...
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน 4 recent views
กรมการจัดหางาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
กรมการจัดหางาน
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับสรุป) 4 recent views
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทำรายงานวิจัย แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับสรุป) ขึ้น...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.