ถอดบทเรียน SEP for SDGs : การศึกษาทางไกล - การสร้างโอกาสทางการศึกษา

การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เริ่มต้นจากการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส มีช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
23 มีนาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลถอดบทเรียน SEP for SDGs : การศึกษาทางไกล - การสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Case Study SEP for SDGs Goal 4
หมวดหมู่ การพัฒนาการเรียนรู้
แท็ค (Tag) การศึกษาทางไกล การศึกษาที่มีคุญภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพ เข้าถึงการศึกษา เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 120001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0401 SDG0402 SDG0405
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลวัดโสมนัส อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล เมตตา ราศรีจันทร์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล metta@nesdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.