ถอดบทเรียน SEP for SDGs : ชุมชนกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

การพัฒนาตำบลพุคาม จ.ลพบุรี ให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัย หรือวิกฤตอื่น ๆ โดยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และใ่ช้เพื่อการเกษตร รวมทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงประสบอุทกภัย

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
23 มีนาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลถอดบทเรียน SEP for SDGs : ชุมชนกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Case Study SEP for SDGs Goal 2-2
หมวดหมู่ การเติบโตอย่างยั่งยืน
แท็ค (Tag) การบริหารจัดการน้ำ ความมั่นคงทางอาหาร บริหารจัดการน้ำ ยุติความหิวโหย
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 130001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0101 SDG0201 SDG0604 SDG130B
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล เมตตา ราศรีจันทร์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล metta@nesdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : การจัดการน้ำโดยชุมชน 9 recent views
การจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน คือ การใหทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย และมีราคาที่สามารถหาซื้อ ได้ มีสุขอนาคมัย ยุติการขับถ่ายในที่โล่ง...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 6 recent views
บ้านโป่งไฮและบ้านนาโต่ ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นหมู่บ้านชายแถนถิ่นทุรกันดาร ฐานะยากจน ไม่มีหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 9 recent views
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ภายใต้หลักการพัฒนา...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : พลังชุมชนฟื้นฟูผืนป่า 10 recent views
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ ชุมชนบ้านห้วย จังหวัดน่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.